Compartir
rotate background

CENTRO ACUICULTURA LEMOIZ

CENTRAL NUCLEAR DE LEMOIZ (AE BASORDAS-1 )

LEMOIZKO ZENTRAL NUKLEARRA (AE BASORDAS-1)

Como establecen las Normas Subsidiaras vigentes de Lemoiz, el ámbito objeto de modificación está clasificado como Suelo Urbano Consolidado de uso industrial y comprende el área en el que se ubica la antigua Central Nuclear de Lemoiz, así como sus edificaciones anexas. Debido a esto, y a que las NNSS no establecen determinaciones específicas y adaptadas a la situación actual del ámbito, es preciso determinarlas y desarrollar una ordenación pormenorizada del mismo, pues el objeto es precisamente establecer una nueva ordenación pormenorizada en toda la pieza y un incremento de edificabilidad, necesaria para darle uso y adaptarlo a las nuevas necesidades.

Las características del complejo y las edificaciones actualmente en pie que lo componen, de grandes dimensiones y gran altura, pueden suponer una oportunidad para albergar usos que puedan tener difícil cabida en otro lugar por su importante impacto paisajístico. En este sentido se contempla como posible uso la incorporación de un centro de acuicultura, que tomando como soporte la infraestructura y características de la urbanización se implante manteniendo exclusivamente las construcciones que por sus características técnicas resultasen claramente perjudiciales desde la perspectiva de viabilidad económica.

La redacción de la presente Modificación de NNSS de Lemoiz, es precisa para establecer la ordenación estructural y pormenorizada del ámbito de la antigua central de Lemoiz en la cala de Basordas, en adelante “AE-Basordas-01”, y está motivada para impulsar la recuperación de dichos suelos, que pasa por una pormenorización de los usos que se puedan dar, facilitando la llegada y adaptación de los mismos a lo existente.

Lemoizen indarrean dauden Arau Subsidiarioek ezartzen dutenez, aldaketaren xede den eremua industria-erabilerako hiri-lurzoru finkatu gisa sailkatuta dago, eta Lemoizko zentral nuklearra dagoen eremua eta hari atxikitako eraikinak hartzen ditu. Hori dela eta, eta Arau Subsidiarioek ez dituztenez zehaztapen espezifikoak eta eremuaren egungo egoerara egokituak ezartzen, beharrezkoa da zehaztapen horiek zehaztea eta eremuaren antolamendu xehatua garatzea; izan ere, helburua da, hain zuzen ere, pieza osoan antolamendu xehatu berri bat ezartzea eta eraikigarritasuna handitzea, beharrezkoa baita hura erabiltzeko eta premia berrietara egokitzeko.

Multzoaren ezaugarriek eta gaur egun zutik dauden eraikinek (handiak eta garaiera handikoak) aukera eman dezakete beste leku batean leku zaila izan dezaketen erabilerak hartzeko, paisaia-inpaktu handia baitute. Ildo horretan, erabilera posibletzat hartzen da akuikultura-zentro bat sartzea. Zentro horrek, urbanizazioaren azpiegitura eta ezaugarriak oinarri hartuta, bideragarritasun ekonomikoaren ikuspegitik argi eta garbi kaltegarriak diren eraikinei soilik eutsiko die.

Lemoizko arau subsidiarioen aldaketa hau idazteko, beharrezkoa da Lemoizko zentral zaharraren eremuaren egiturazko antolamendu xehatua ezartzea Basordasko kalan (aurrerantzean, AE-Basordas-01), eta lurzoru horien berreskurapena bultzatzeko motibatuta dago, eman daitezkeen erabileren xehetasunaren bidez, erabilera horietara iristea eta lehendik dagoenera egokitzea erraztuz.

  • FECHA: 2022
  • CLIENTE: Ayuntamiento de Lemoiz
  • ESTADO: Aprobación inicial
  • UBICACIÓN: Lemoiz (Bizkaia)
  • /